SAT Tiếng Việt – Đọc và Hiểu

Cho những người nghĩ rằng mình đã quá thạo Tiếng Việt, và cho những người nghĩ rằng SAT chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra ngôn ngữ.

Điền từ vào chỗ trống (Sentence Completion):
Directions:
For each question in this section, select the best answer from among the choices given and fill in the corresponding circle on the answer sheet.
Each sentence below has one or two blanks, each blank indicating that something has been omitted. Beneath the sentence are five words or sets of words labeled A through E. Choose the word or set of words that, when inserted in the sentence, best fits the meaning of the sentence as a whole.

Hướng dẫn: Với mỗi câu hỏi trong phần này, chọn đáp án tối ưu trong số các lựa chọn được đưa ra.
Mỗi câu dưới đây có một hoặc hai chỗ trống, mỗi chỗ trống đại diện cho một từ đã bị xóa mất. Phía dưới mỗi câu là năm từ hoặc cặp từ được đánh chữ thứ tự từ A tới E. Chọn từ hoặc cặp từ mà khi điền vào sẽ khiến nghĩa của toàn câu đúng và trọn vẹn nhất.

1. Sa lầy trước lối đánh du kích của kẻ địch, cả quân đoàn chịu thiệt hại về vật chất nhưng đặc biệt là suy giảm về tinh thần. Trong tình cảnh ấy, viên chỉ huy cảm thấy binh lính của mình phải bị/được —— kịp thời.
(A) Viện trợ
(B) Ủy lạo
(C) Bổ sung
(D) Giải thể
(E) Tuyên huấn

2. Ông Thành là một quan chức —— : làm việc công minh, giao thiệp đứng đắn, và vì thế đều bị/được mọi người cho là ——.
(A) Có thâm niên . . hoàn toàn
(B) Nghiêm chỉnh . . hủ nho
(C) Khôn ngoan . . đáng nể
(D) Mô phạm . . mẫu mực
(E) Cần mẫn . . dại dột

Tìm mối quan hệ tương tự (Analogies):
Directions:
In each of the sample questions, a related pair of words or phrases is followed by five lettered pairs of words or phrases. Choose the lettered pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair.

Hướng dẫn: Trong các câu hỏi sau, dưới mỗi cặp từ/cụm từ có quan hệ là năm cặp từ/cụm từ được đánh chữ thứ tự. Chọn cặp nào có mối quan hệ gần nhất với mối quan hệ trong cặp từ/cụm từ gốc.

1. Trở ngại : Ngăn cản ::
(A) Cứu cánh : Giải nguy
(B) Phương tiện : Sử dụng
(C) Phần thưởng : Trao tặng
(D) Thuận lợi : Hỗ trợ
(E) Phụ lục : Bổ cứu

Từ trái nghĩa (Antonyms):
Directions:
Each question in this section consists of a word printed in capital letters followed by five lettered words or phrases. Choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. Since some of the questions require you to distinguish fine shades of meaning, be sure to consider all the choices before deciding which one is best.

Hướng dẫn: Mỗi câu hỏi trong phần này gồm một từ in hoa, và năm từ hoặc cụm từ được đánh chữ thứ tự. Chọn từ hoặc cụm từ nào có nghĩa trái ngược với từ in hoa. Bởi vì một vài câu hỏi đòi hỏi bạn phải phân biệt được nhiều sắc thái nghĩa tinh tế, bạn nên xem xét tất cả các lựa chọn trước khi chọn đáp án tối ưu.

1. CHỮ CHI:
(A) Khúc khuỷu
(B) Thẳng thớm
(C) Hình thang
(D) Lòa xòa
(E) Vuông vắn

2. HỦ HÓA:
(A) Tiến bộ
(B) Y nguyên
(C) Nền nếp
(D) Phong kiến
(E) Khỏe mạnh


Câu hỏi về đoạn văn (Passage-based questions):
Directions:
The passages below are followed by questions based on their content; questions following a pair of related passages may also be based on the relationship between the paired passages. Answer the questions on the basis of what is stated or implied in the passages and in any introductory material that may be provided.

Hướng dẫn: Đằng sau những đoạn văn dưới đây là những câu hỏi dựa trên nội dung của đoạn văn; những câu hỏi phía sau một cặp đoạn văn cũng có thể dựa trên mối quan hệ giữa cặp đoạn văn đó. Hãy trả lời các câu hỏi này dựa trên những gì được diễn giải hoặc ám chỉ trong các đoạn văn và trong tài liệu giới thiệu đi kèm nếu có.

Passage 1
(1) Sự chỉ trích của Marx với chủ nghĩa duy tâm triết học Đức, kinh tế chính trị Anh, và chủ nghĩa xã hội Pháp dựa chủ yếu vào sự ảnh hưởng của Feuerbach và Engels.(2) Hegel đã suy nghĩ trong các khái niệm duy tâm, và Marx tìm cách viết lại phép biện chứng theo các khái niệm duy vật.(3) Ông viết rằng chủ nghĩa Hegel đặt sự vận động của thực tế trên đầu, và rằng mọi người cần phải đặt nó dưới chân.(4) Sự chấp nhận của Marx với khái niệm biện chứng duy vật này phản đối lại chủ nghĩa duy tâm của Hegel bị ảnh hưởng nhiều từ Ludwig Feuerbach.(5) Trong Bản chất của Thiên chúa giáo, Feuerbach cho rằng Chúa thực tế là một sản phẩm của con người và rằng các tính chất mà loài người gán cho Chúa thực tế là các tính chất của loài người.(6) Vì thế, Marx cho rằng chính thế giới vật chất là thực và rằng các tư tưởng của chúng ta là hậu quả của nó, chứ không phải là nguyên nhân của thế giới.(7) Vì thế, như Hegel và các nhà triết học khác, Marx phân biệt giữa vẻ ngoài và thực tế.(8) Nhưng ông không tin rằng thế giới vật chất ẩn giấu khỏi chúng ta thế giới “thực” của lý tưởng; trái lại, ông nghĩ rằng về mặt lịch sử và xã hội ý tưởng riêng biệt khiến con người không thấy được các điều kiện vật chất của cuộc đời họ một cách rõ ràng.
<Trích từ Wikipedia – Karl Marx. Link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Marx&gt;

Passage 2
(9) Nhưng vì sao với một lý luận duy tâm triệt để, Hegel lại xây dựng được một phương pháp tư tưởng [phương pháp biện chứng] xét theo thực chất là chân chính và cách mạng, tuy có bị sử dụng một cách lộn ngược? (10) Chúng ta biết rằng lập trường duy tâm là lập trường bảo thủ của những giai cấp áp bức bóc lột: nó quy định tính chất duy tâm của biện chứng pháp Hegel, nó không thể nào giải thích thực chất biện chứng của phương pháp ấy.(11) Nghĩa là biện chứng pháp duy tâm của Hegel, phần nào mà nó đã nắm được thực sự những hình thái mâu thuẫn và biến chuyển, dù chỉ có trong phạm vi tinh thần, thì cũng không thể nào xuất phát từ lập trường duy tâm.(12) Vì nguồn gốc mâu thuẫn, lý do biến chuyển trong tinh thần căn bản vẫn là ở thực tế khách quan, không phải là ở tinh thần thuần túy.(13) Thực chất tinh thần là phản ánh thực tế khách quan, vậy nếu không có mâu thuẫn và biến chuyển trong thực tế khách quan, thì cũng không thể nào có mâu thuẫn và biến chuyển trong tinh thần.(14) Trên cơ sở tinh thần thuần túy chỉ có thể có hiện tượng tĩnh và bảo thủ, không thể nào có động và tiến.(15) Nghĩa là tuy biện chứng pháp của Hegel xuất hiện với một hình thức triệt để duy tâm, nhưng cái mặt chân chính của nó – nêu mâu thuẫn trong nội bộ sự việc và tính chất tất nhiên của sự biến chuyển – lại là đối lập với chủ nghĩa duy tâm, và chỉ có thể bắt nguồn từ một cơ sở duy vật nào đấy.(16) Thực ra thì ngược hẳn với lập trường duy tâm, nhờ ảnh hưởng của phong trào cách mạng đương thời ở Âu châu, Hegel đã tiếp thu trong tư tưởng một nội dung duy vật phong phú, tuy nội dung ấy cũng như phương pháp đã bị hoàn toàn đảo lộn, do tình trạng lạc hậu của giai cấp tư sản Đức mà Hegel đại diện.
<Trích từ “Hạt nhân duy lý trong triết học Hegel” – Trần Đức Thảo. Link: http://www.viet-studies.info/TDThao/TDThao_HatNhanDuyLy.htm&gt;

1. Nhận định nào được ủng hộ bởi cả hai đoạn văn trên:
(A) Phương pháp biện chứng vốn không tương thích với lập trường duy tâm
(B) Hegel cho rằng thực tế khách quan được quyết định bởi tinh thần
(C) Cách mạng muốn thành công phải tuân theo thuyết duy vật biện chứng
(D) Hegel đã nhầm lẫn trong cách sử dụng phép biện chứng do chính mình phát triển
(E) Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước, công cuộc xây dựng XHCN nhất định thắng lợi

2. Nhận định nào sau đây nói lên được một sự khác biệt quan trọng giữa hai đoạn văn trên:
(A) Đoạn 1 cung cấp thông tin về triết học Marx, trong khi Đoạn 2 cung cấp thông tin về triết học Hegel
(B) Đoạn 1 ủng hộ một học thuyết, trong khi Đoạn 2 phản bác một học thuyết
(C) Đoạn 1 phổ biến thông tin, trong khi Đoạn 2 cố gắng thuyết phục
(D) Đoạn 1 giải thích phép biện chứng duy vật, trong khi Đoạn 2 giải thích phép biện chứng duy tâm
(E) Đoạn 1 thuyết phục bằng dẫn chứng lịch sử, trong khi Đoạn 2 thuyết phục bằng logic

3. Cụm từ nào miêu tả chính xác nhất giọng điệu của Đoạn 2:
(A) Lập luận khách quan
(B) Chỉ trích gay gắt
(C) Bảo vệ ý kiến chủ quan
(D) Văn hoa rắc rối
(E) Chém gió đừng hỏi

4. Trong câu (3), cụm từ “trên đầu” có nghĩa là:
(A) Quan trọng
(B) Đầu tiên
(C) Kết quả
(D) Lý trí
(E) Vai trò lãnh đạo

5. Trong câu (14), tác giả của Đoạn 2 ám chỉ rằng:
(A) Con người vốn lười suy nghĩ, không chịu tiếp thu ý tưởng mới
(B) Một cá nhân không thể có mâu thuẫn với bản thân về mặt tinh thần
(C) Chủ nghĩa duy tâm không thể là nguồn gốc của phương pháp biện chứng
(D) Nếu chỉ dựa vào tinh thần, nhân loại không thể phát triển và tiến bộ
(E) Hegel đã dốt lại còn cố tỏ ra nguy hiểm

6. Tác giả Đoạn 2 sẽ có phản ứng gì đối với việc Marx phản bác Hegel trong các câu 2-3 và 6-8
(A) Vui mừng vì đây là những bằng chứng cho sự sai lầm của thuyết duy tâm Hegel
(B) Hững hờ vì nó chả ảnh hưởng vẹo gì đến lập luận của mình
(C) Bực mình vì tác giả Đoạn 1 lập luận không logic
(D) Buồn phiền vì giới trẻ bây giờ toàn hiểu sai về Marx
(E) Khâm phục vì Marx đã hoàn thiện phương phép biện chứng do Hegel sáng tạo ra


Xem đáp án, trao thưởng, và phụ lục từ ở đây.

Visit my entry on a SAT answers database project.

 

Advertisement
20 comments
 1. anhqle said:

  Bạn nào hứng thú thì để lại câu trả lời ở đây =) ai trả lời đúng có khi có thưởng :”>

  Chắc vài ngày nữa có đáp án và giải thích 😀

 2. Sentence Completion
  1 (B)
  2 (D)
  Analogies
  1 (D)
  Antonyms
  1 (B)
  2 (C)
  Passage-based questions
  1 (B)
  2 (A)
  3 (A)
  4 (A)
  5 (C)
  6 (B)

  =)

 3. anhqle said:

  Answer sheet cua ban Duong Anh Dao:
  E D D A D B A C C C E

 4. C.Mác-Ăngghen said:

  Sentence completion
  1. E.
  2. D.
  Analogies::
  1.C.
  Antonyms
  1.A.
  2.A
  passage-based
  1.A
  2.B
  3.A
  4.A
  5.C
  6.A

 5. Axya said:

  1. E
  2. D

  1. D

  1. B
  2. C

  1. B
  2. C
  3. A
  4. B
  5. C
  6. C

  =)) tuy ko hiểu gì sất nhg vẫn bon chen =))
  lòi hết cả mắt T_T

 6. anhqle said:

  mọi người cứ làm đi :-> Tiếng Việt thân thương của mình cơ mà 😡
  Ai trả lời đúng nhất sẽ có nhận được phần quà giá trị \:D/ (mà hiện tại mình chưa nghĩ ra :”>) (dieu do cung gan` nghia voi viec ban. xin gi cung duoc)

  Btw là hai cái passage, cái 1 từ wiki, cái 2 từ google (1 diễn đàn triết học/ kiêm tí phản động nào đó?), hem phải mình tự chém ra đâu nhá

 7. HK said:

  tham gia vui ti, kho’ phet’ :)) may cai ve Marx voi Hegel hoi truoc to cung tim doc thu ban tieng Viet va dau dau` vi doc khong hieu gi ca, bay gio lai co dip ngoi ngam~ tiep :))
  dac biet thich may phuong an tra loi cua ban :)) chet cuoi :))

  B D C B C B B C A B E

 8. Nguyệt said:

  E D D A A B C C A B A

  Em bon chen tí 😀

 9. Quoc said:

  Sentence Completion
  1E
  2D
  Analogies
  1D
  Antonyms
  1B
  2C
  Reading:
  1B
  2A
  3E
  4A
  5C
  6E

 10. Quoc said:

  De ta loi, cho phep minh dua ra mot vi du cho tu` “hu hoa'”.

  Minh da tung` doc mot cau chuyen ve thoi bao cap, tuc la cach day khoang 30 nam, co’ hai ban hoc sinh thich nhau nhung ma` thoi y chuyen tinh cam trong lop hoc the nay bi. cam’ ghe lam’. Hai ban y den lop som’ roi hon nhau. Rui? thay mot. thay giao cung den lop som bat gap va dua hai ban y len phong giam hieu. Hai ban y bi. ket vao toi “hu? hoa'” va` bi duoi hoc :P. That ra vi du cung khong phai sat hoan toan neu ban tra tu` “hu hoa'” – thong da^m voi’ nguoi khong phai chong` (vo.) minh` nhung cung phan nao lam sang to’ nghi~a tu` day’.

 11. taskan said:

  :”) cái này hay thật

 12. Hai từ “cứu cánh” & “giải nguy” nghĩa nó khác biệt chả liên hệ gì với nhau, sao gọi là cặp từ quan hệ được.

  • anhqle said:

   Chính vì nó chẳng có quan hệ gì với nhau nên nó mới là đáp án sai đó bạn 🙂

 13. dylanhoang said:

  Minhdaubua là cái anh học harvard hả :))

 14. Kevin Phan said:

  Đâu ra cái đáp án E trong câu 3 phần bài đọc thế? =)))

 15. dktzm89 said:

  đây là check tiếng việt hay hán việt vậy???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: